FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भागेश्वोर गाउपालिका पधाधिकारी को आचारसंहिता २०७४ ७४/७५ 04/22/2018 - 17:13 PDF icon New Doc 2018-04-22 (10).pdf
भागेश्वोर गाउपालिका गाउ कार्यपालिका को बैठक संचालन कार्य बिधि २०७४ ७४/७५ 04/22/2018 - 17:10 PDF icon New Doc 2018-04-22 (9).pdf
भागेश्वोर गाउपालिका गाउशभा संचालन कार्य बिधि २०७४ ७४/७५ 04/22/2018 - 17:08 PDF icon New Doc 2018-04-22 (8).pdf
भागेश्वोर गाउपालिका उपभोक्ता समिति को गठन तथा संचालन कार्य बिधि २०७४ ७४/७५ 04/22/2018 - 17:06 PDF icon New Doc 2018-04-22 (7).pdf
भागेश्वोर गाउपालिका कार्य बिभाजन निमावली २०७४ ७४/७५ 04/22/2018 - 17:03 PDF icon New Doc 2018-04-22 (6).pdf
भागेश्वोर गाउपालिका कार्य सम्पादन निमावली 2074 ७४/७५ 04/22/2018 - 17:00 PDF icon New Doc 2018-04-22 (5).pdf
स्थानीय तह को बिनियोजन ऐन २०७४ (राजपत्र मा प्रकासित) ७४/७५ 04/22/2018 - 15:48 PDF icon New Doc 2018-04-22 (3).pdf
भागेश्वोर गाउपालिका को प्रसासकिय कार्यविधि ऐन २०७४ (राजपत्र मा प्रकासित) ७४/७५ 04/22/2018 - 15:45 PDF icon New Doc 2018-04-22 (2).pdf
भागेश्वोर गाउपालिका को आर्थिक ऐन २०७४ (राजपत्र मा प्रकासित) ७४/७५ 04/22/2018 - 15:33 PDF icon New Doc 2018-04-22 (1).pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ (भागेश्वोर गाउपालिका बाट पारित ) ७४/७५ 04/22/2018 - 14:44 PDF icon New Doc 2018-04-22 (4).pdf

Pages