FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आधारभुत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा २०७७ सालको समय तालिका सम्बन्धि सूचना

सुचना टाँस तथा निवेदन संकलन गर्ने सम्वन्धमा मिति २०७७ं | १२|१२ गते प्रकाशित सुचना

,

स्थानीय पाठ्यक्रमको मस्यौदा उपर सुझाव पेश गर्नेवारेको सूचना

स्थानीय पाठ्यक्रमको मस्यौदा PDF फाइलमा रहेकाे र डाउनलोड बटनमा क्लीक गरि डाउनलोड हुनेछ ।

विधालयमा दोस्रो चौमासीक निकासा गरीएको बारे सूचना

बोलपत्र आह्ववान सम्बन्धि मिति २०७७ं | ११| ०८ गते प्रकाशित सुचना

खेलकुद प्रशिक्षक करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्वन्धि मिति २०७७।११।०५ गते प्रकासित सूचना

कर्मचारी करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्वन्धि मिति २०७७।०९।२८ गते प्रकासित सूचना

रोष्टर सूचिकृत हुन निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७७।०९।२६ गते प्रकाशित सूचना

उद्यम बिकास सहजकर्ता पदकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी मिति २०७७।०८।२३ गते प्रकासित सूचना

बिद्यालय संचालन गर्ने सम्वन्धी मिति २०७७।०८।०९ गते प्रकाशित सूचना

Pages