FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना ::

सूचना तथा समाचार

बिज्ञापन नं. ०२/०७७/०७८ एक गाउँ एक कृषि प्राविधिक (ना.प्रा.स.) पदको लिखित परीक्षााको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि मिति २०७७।०६।०९ गते प्रकाशित सूचना

सूचना प्रविधि अधिकृत पदको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षााको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी मिति २०७७।०६।०८ गते प्रकाशित सूचना

मेडिकल अधिकृत र स्टाफ नर्स करारमा पदपुर्ति सम्वन्धी मिति २०७७/०६/०१ मा प्रकाशित सूचना

करारमा पदपुर्ति सम्वन्धी बिज्ञापनहरुको परिक्षा संचालन हुने सम्वन्धी मिति २०७७।०५।२९ गते प्रकाशित सूचना

भागेश्वर गाउँपालिकाको डिजिटल प्रोफाईललागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी मिति २०७७।०५।२८ गते प्रकाशित सूचना

E:\कार्यालय संग पत्र व्यवहार\पाश्व चित्र भागेश्वर गाउँपालिका

बिद्यालय क्षेत्र बिकास कार्यक्रम (SSDP) को प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी मिति २०७७।०५।२४ गते प्रकाशित सूचना

,

ब्यकहो लोडर चालक भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान सम्वन्धी मिति २०७७।०५।२४ गते प्रकाशित सूचना

सूचना प्रविधि अधिकृत पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्वन्धी मिति २०७७।०५।१९ गते प्रकाशित सूचना

आर्थिक बर्ष ०७६/०७७ मा भ्याट तथा प्यानमा कारोवार गर्ने व्यक्ति तथा फर्महरुको अग्रीम आयकर कट्टि सम्वन्धी भुक्तानी बिवरण

पशु सेवा प्राविधिक को प्रारम्भिक योग्यता सूची प्रकाशन सम्वन्धी मिति २०७७।०५।१७ गते प्रकाशित सूचना

Pages