FAQs Complain Problems

घर कायम सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्क: 
२००
आवश्यक कागजातहरु: 

१.घर कायम सिफारिस पाउ भन्ने निबेदन |

२.नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी |

३.सम्बन्धित जग्गाको लालपुर्जाको प्रतिलिपी |

४.स्थलगत प्रतिबेदन |

५. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा वा एकीकृत सम्पति तिरेको रसिद |

प्रक्रिया: 

१.निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने |

२.वडा अध्यक्ष /वडा शदश्य /वडा सचिव सचिवले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने |

३.प्राविधिक कर्मचारी बाट निरिक्षण गरि प्रतिवेदन दिने |

४.तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरि सिफारिस तयार गर्ने |

५.निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने |

६.दर्ता चलानी गरि निवेदक लाई सिफारिस उपलब्ध गराउने |