FAQs Complain Problems

जग्गा दर्ता सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्क: 
संस्थागत ५०० व्यक्तिगत २००
आवश्यक कागजातहरु: 

१.निबेदन |
२.नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी |
३.चालु आ.व.सम्मको मालपोत र घर भए घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात |
४.साविक लगत प्रमाणित प्रतिलिपी |
५.फिल्ड बुक उतार|
६.स्थलगत निरिक्षण प्रतिबेदन |
७.जग्गाको नापी नक्सा |
८.जग्गा संग सम्बन्धित अन्य प्रमाण कागजातहरु |
९.स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का |

प्रक्रिया: 

१.निबेदन सहित तोकिएको कागजात हरु पेश गर्ने |
२.वडा अध्यक्ष /वडा सदश्य /सचिव ले सम्बन्धित कर्मचारी लाई तोक आदेश गर्ने |
३.निबेदन दर्ता गर्ने |
४.तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरि सिफारिस तयार गर्ने |
५.निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने |
६. चलानी गरि निवेदक लाई सिफारिस उपलब्ध गराउने