FAQs Complain Problems

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु के के हुन ?

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् |

  • निवेदन पत्र र आमा/बाबुको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी |
  • जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी |
  • बसाई सराई आएको हकमा बसाई सराई प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी |
  • दुवै कान देखिने पासपोर्ट साईजको फोटो २ प्रति |
  • कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस |
  • प्रतिलिपिको हकमा पुरानो नागरिकताको प्रतिलिपी