FAQs Complain Problems

कार्यालय भवन

Read More

गाउँपालिकाका सम्बन्धी तथ्यांकहरु 

जम्मा वार्ड संख्या : ५

जम्मा जनसंख्या : १३,१३२

महिला संख्या : ६,८२८

पुरुष संख्या : ६,३०४

घरधुरी संख्या : २,४६२

घर परिवारहरु ः २,७९४

परिवारको औसत आकार ः ४.७० व्यक्तिहरु प्रति घरपरिवार 

क्षेत्रफल : २३३.३८ बर्ग कि.मि.

 

वार्ड अध्यक्षहरु 

वार्ड न. नाम  सम्पर्क न.
वार्ड न.१ श्री मणिकराज भट्ट ९८६८८७६६५२
वार्ड न.२ श्री उपेन्द्र बहादुर जोरा ९८४८९९११३१
वार्ड न.३ श्री डम्बर राज जोशी ९८४८७०६९९५
वार्ड न.४ श्री बसन्त राज चटौत ९८६०८१७६०१
वार्ड न.५ श्री नरेन्द्र बहादुर थापामगर ९८६८३४०३९९

 

फेसबुक

सूचना

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
९८५८७५१७९०
उपाध्यक्ष
9862464224

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८४१९६३८९६
अधिकृत छैठो
९८४८७३५२६७
जनस्वास्थ निरीक्षक
9848728316
सूचना अधिकारी
9848786852
कम्प्युटर अपरेटर
9848743212
अधिकृत छैठो
9848486611

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निबेदन पत्र |
२.नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी |
३.चालु आ.व. सम्मको मालपोत र जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद |
४.विषय संग सम्बन्धित अन्य कागजात

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निबेदन पत्र
२.व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१.नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी र निबेदन पत्र |
२.नक्सा पास वा नामसारी नक्सा भएको
३.जग्गा धनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी |
४.चालु आ.व.सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात |

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१.नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी र निबेदन पत्र |
२.जग्गा धनि प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी |
३.हक भोग श्रोत खुले कागजात |
४.नक्सा पास वा नामसारी नक्सा भएको प्रमाणको प्रतिलिपी |
५.अन्य आवश्यक कागजातहरु |
६.चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद |

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००
आवश्यक कागजातहरुः-

१ .निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी |
२.बसाई सराईको हकमा बसाई सराई दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी |
३.चालु आ.व. सम्मको मालपोत र जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद |
४.जग्गा घनी प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी |

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निबेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी र बसोबास गर्ने घर न. ,टोल ,वा बाटोको नाम |
२.बहालमा बसेको भए घर धनीको सनाखत मुचुल्का र निजको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी |
३.कर्मचारीको हकमा हाल कार्यरत रहेको कार्यालयको पत्र |
४.घर बहाल तिरेको रसिद |
५.घर बहालको सम्झौता पत्र |

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निबेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण पत्र /जन्म दर्ताको प्रतिलिपी
२.कुन प्रकारको शारीरिक अपाङ्गता हो सो सम्बन्धि मेडिकल सुपरिडेन्ट को सिफारिस |
३.ब्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनु पर्ने वा सम्बन्धित कर्मचारीको प्रतिबेदन |

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी |
२.घर जग्गा वा एकिकृत सम्पति कर तिरेको रसिद ,व्यवसाय भए व्यवसाय कर तिरेको रसिद |
३.शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी |

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१.घर कायम सिफारिस पाउ भन्ने निबेदन |

२.नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी |

३.सम्बन्धित जग्गाको लालपुर्जाको प्रतिलिपी |

४.स्थलगत प्रतिबेदन |

५. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा वा एकीकृत सम्पति तिरेको रसिद |

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१.घर जग्गा नामसारी सम्बन्धि बिस्तृत विवरण खुलेको निवेदन |
२.निवेदकको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी|
३.मृतक र निवेदक बिचको नाता प्रमाणित प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी|
४.सर्जमिन मुचुल्का गरि बुझ्नु पर्ने भए सर्जमिनमा साँची बस्नेको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी|
५.चालु आ.व.सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद |

Pages

जानकारी