FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कृषि जन्य सामग्री तथा विउविजन, पशुजन्य औषधि, आयुर्वेदिक औषधिको औषत दररेट कायम गरिएको सूचना

आलुवाली पकेट स्थापनाको लागि दोस्रो पटक मिति २०८०।५।१९ गते प्रकाशित सूचना

खाजा खाना, स्टेशनरी सामान, ‍‍‍औषधि र औजार /सामाग्रीको औषत दररेट कायम गरिएको सूचना ।

आलुवाली पकेटका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धि मिति २०८०।०५।०३ गते प्रकाशित सूचना

भागेश्वर गाउँकार्यपालिकाको अनुरोध।

आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ देखि आ.ब. २०७९।०८० सम्म यस गा.पा. अन्तर्गत स्वरोजगारमा संलग्न भएका लाभग्राहीहरुको बिवरण

आ.ब. २०७९।०८० मा कृषि विकास ईकाबाट कृषि यन्त्र, बिउविजन तथा मौरिघार प्राप्त गर्ने कृषक समूह तथा लाभग्राहीको विवरण

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रारम्भ भएदेखि आ व २०७९।८० सम्म सम्पन्न भएका योजनाहरुको विवरण।

पूनः सीप परीक्षण सम्बन्धमा।

सौेर्य ऊर्जा शाखा अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रमका लागि आवेदन सम्बन्धि वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको सूचना।

Pages