FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना प्रविधि अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

प्रकाशित मिति २०७९।०५।०५ गते

रोजगार सहायक पदको परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना

मिति २०७९।०५।०७ गते प्रकाशित सूचना 

अ.न. मी. र कार्यालय सहयोगी पदको लिखित परीक्षा संचालन सम्वन्धी सूचना

प्रकाशित मिति : २०७९।०४।३१ गते

सुचना प्रविधि अधिकृत पदको छोटो सूची प्रकाशित गरिएको सूचना

प्रकाशित मिति २०७९।०४।३१

रोजगार सहायक पदको संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरिएको सूचना

प्रकाशित मिति २०७९।०४।२९ गते

रोजगार सहायकको दरखास्त फाराम तथा सेलेवस

दरखास्त फाराम

सेवा करारमा कर्मचारी भर्ना सम्वन्धी मिति २०७९।०४।०४ गते प्रकाशित सूचना

सूचिदर्ताको निवेदन ढाँचा

नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे

Pages